Polityka prywatności i cookies

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Cartel Foods Piotr Terlikowski  będący administratorem  strony www.hollypowder.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, proszę o kontakt poprzez podany adres e-mail: [email protected]

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i każdorazowo zmiana ta zostanie pokazana na stronie. Przyczyną zmian mogą być okoliczności niezależne od administratora takie jak zmiany w obowiązujących przepisach prawa czy rozwój strony i używanie nowych narzędzi.

Dane osobowe, które zbieramy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., powszechnie znanym pod nazwą RODO.

 

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

Cartel Foods Piotr Terlikowski  można skontaktować się telefonicznie pod nr + 48 604 937 261, w drodze korespondencji elektronicznej: (mail: [email protected]) lub pisemnie na adres ul. Opolska 88, Walidrogi,  46-050 Tarnów Opolski.

 

 1. Rodzaj danych gromadzonych przez stronę Holly Powder

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, system operacyjny,
 • informacje o Twoich wizytach na stronie i korzystaniu ze strony, długość wizyty, ilość wyświetleń strony,
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam udostępnisz poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych na stronie hollypowder.pl tj.: nazwa firmy ,nip, imię nazwisko, dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres wysyłki , e-mail, numer rachunku bankowego (z którego dokonywane są wpłaty z tytułu świadczonych przez nas usług.

Gromadzimy i przechowujemy tylko dane udostępniane nam przez Ciebie. Nie gromadzimy danych osób, które nie wyraziły na to zgody, bądź danych osoby, które zostały udostępnione przez kogoś innego.

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, w skrócie „wykonanie umowy”);
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c), np.:
  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. udzielanie odpowiedzi na pisma i zapytania w terminie i formie przewidzianych przepisami,
 3. niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. wysyłania komunikacji marketingowej, informacji handlowych dotyczących Administratora, w tym pozostawania w zwyczajowym kontakcie (tj. kartki świąteczne, oferty produktowe, rozmowy telefoniczne, oferty współpracy, informacje o świadczonych usług, produktach, wydarzeniach itp.) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (pod warunkiem wyrażenia takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą) lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Formularz kontaktowy – Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia np. obsługę sprawy wysłanej za pomocą formularza kontaktowego. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne.
 6. Newsletter – Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach oraz z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku – w oparciu o wyrażoną przez Ciebie dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku, gdyby przetwarzanie Twoich danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora:
 1. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter,
 2. podwykonawcom wspierającym Administratora,
 3. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora;
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 3. podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

Dane osobowe mogą być przez nas pozyskane bezpośrednio (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie lub pisemnie). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

 1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; w skrócie „obowiązek prawny”);
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
 3. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych lub dalszych kontrahentów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w skrócie „prawnie uzasadniony interes”);
 4. przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności Administratora z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym roszczeń (podstawa prawna: wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dotyczy to także danych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł;

 

 1. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów informatycznych.

 

 1. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Można złożyć wniosek do Administratora (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych Administratora
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw możecie Państwo skorzystać, wysyłając wniosek listownie lub elektronicznie na adres Administratora. Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie zgłaszającego. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Administrator wykaże, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług zawartych w pkt 4. lub usług powiązanych.

 

 1. Informacje dodatkowe

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

 

 1. Pliki Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera w celu identyfikacji komputera na naszych serwerach. Jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowana do akceptowania plików cookie, będziemy używać plików cookie do rozpoznawania Twojego komputera podczas wizyty w witrynie, abyśmy mogli zapewnić bardziej spersonalizowaną i usprawnioną obsługę oraz polepszyć jakość witryny. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie.

 

 1. Google Analytics

Monitorowanie Twojej aktywności na stronie internetowej – Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Podmiot korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z serwisu. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu są zwykle przekazywane na serwery Google i tam zapisywane.

Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji serwisu. Ponadto użytkownik może zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do jego sposobu korzystania z serwisu (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz w celu rozpoznania z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy (geolokalizacja według IP).

Dane są przechowywane w zakodowanym formacie zoptymalizowanym pod kątem wydajności, a nie w postaci tradycyjnego systemu plików lub baz danych. Są one rozproszone w wielu fizycznych i logicznych woluminach, co zapewnia nadmiarowość i wygodny dostęp, a tym samym ochronę przed ingerencją z zewnątrz.

Dane wszystkich użytkowników Google (konsumentów, firm, a nawet własne dane Google) są rozproszone we współdzielonej infrastrukturze składającej się z wielu jednorodnych komputerów i zlokalizowanej w centrach danych Google.

Google Analytics zapewnia dodatkowo bezpieczne przesyłanie swoich bibliotek JavaScript i danych pomiarowych. Google Analytics używa domyślnie mechanizmu HTTP Strict Transport Security (HSTS), który instruuje przeglądarki obsługujące protokół HTTP zabezpieczony protokołem SSL (HTTPS), by korzystały z tego protokołu szyfrowania w przypadku całej komunikacji między użytkownikami, serwisami i serwerami Google Analytics.
Nasz serwis korzysta z funkcji anonymizeIP w Google Analytics. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na temat użytkownika możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z serwisu oraz jego regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Politykę prywatności firmy Google znajdziesz pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Pamiętaj, że Google co jakiś czas zmienia tę politykę, dlatego każdorazowo upewnij się, że jest to aktualna wersja.

 

 1. Google Ads

Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę. W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy.

Poznaj nasze marki: